Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Proces leczenia jest procesem niezwykle złożonym, w którym należy dochować szeregu wymogów, obowiązek ten ciąży na podmiocie leczniczym wespół z zatrudnionym w nim personelem, który to ma obowiązek poszanowania praw pacjenta w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych.

W ramach przyjętego procesu leczenia pacjenta ma przede wszystkim prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, co oznacza, iż proces jego leczenia należy ukształtować odpowiednio do standardów obowiązujących w dziedzinie medycyny, tak aby sprawowana nad nim opieka nie opierała się na czynnościach leczniczo-diagnostycznych, które są nieaktualne lub nieefektywne w świetle obecnego stanu wiedzy medycznej.

Ponadto pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które powinny być udzielane z zachowaniem należytej staranności oraz wymogów sanitarnych, zatem personel, który sprawuje opiekę nad pacjentem winien dopełnić wszelkich reguł ostrożności w zakresie podjętego sposoby diagnostyki i terapii, starając się działać w sposób należyty, co ma istotne znaczenie z uwagi na dobra, które powierzane są jego opiece – zdrowie i życie ludzkie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Ponadto w razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Pamiętać jednak należy, iż opisane zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta nie przysługuje w przypadku naruszenia prawa pacjenta do:

  • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
  • informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;
  • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia;
  • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

 

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z naruszeniem praw pacjenta, jak również obroną przed roszczeniami w zakresie wsparcia dla podmiotów leczniczych, służąc wsparciem na etapie przedsądowym jak i reprezentacją przed sądem oraz innymi organami w zakresie oceny prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych.