Wypowiedzenie zmieniające – prawa i obowiązki stron

Wypowiedzenie zmieniające – prawa i obowiązki stron

Stosunek pracy należy do stosunków, które powinna cechować trwałość, jednak wraz z upływem czasu może dojść do sytuacji, w których pojawi się konieczność modyfikacji warunków zatrudnienia – o ile obie strony tj. pracodawca oraz pracownik przystaną na zmiany, mogą je dokonać w dowolnym momencie w drodze stosownego porozumienia.

Jednak w przypadku gdy pracodawca będzie zamierzał dokonać zmiany stosunku pracy na niekorzyść pracownika powinien dokonać tego w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Jakie są wymogi dla wypowiedzenia zmieniającego?

Po pierwsze, wypowiedzenie zmieniające powinno być uzasadnione istnieniem realnej przyczyny jego dokonania, może to być przyczyna leżąca zarówno po stronie zakładu pracy jak i po stronie pracownika (np. reorganizacja zakładu pracy, zmiany kadrowe itp.).

Po drugie, pracownikowi należy w sposób jednoznaczny wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy.

Po trzecie, wypowiedzenie zmieniające powinno nastąpić w formie pisemnej oraz określać nowe warunki pracy danego pracownika, które są mu proponowane przez pracodawcę.

Czy pracownik musi wyrazić zgodę na nowe warunki zatrudnienia?

Przepisy wskazują na sytuację, w której jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki – przy czym pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Jeżeli pracownik złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu warunków to jego umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Jakie są roszczenia pracownika?

Należy pamiętać, że w przypadku roszczeń związanych ze stosunkiem pracy istnieje możliwość wystąpienia do sądu ze stosownym powództwem, pracownik ma na to 21 dni od daty otrzymania wypowiedzenia zmieniającego. Dochodząc swoich praw przed sądem pracownik może żądać uznania wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne oraz przywrócenia poprzednich warunków zatrudnienia lub odszkodowania, przy czym stosowne rozstrzygnięcie sądu wymaga uwzględnienia specyfiki każdego przypadku z osobna.

 

Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy oraz bieżącej działalności, jak również reprezentacją stron stosunku pracy (pracodawca, pracownik) przed sądem w związku z dochodzonymi roszczeniami.

Zapraszamy do kontaktu:

 (48) 602-894-511

biuro@kancelaria-luczkowski.pl