Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Przy ocenie zasad dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego kluczowe znaczenie ma ustalenie czy umowa została zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony.

Umowa najmu – czas nieokreślony

W przypadku gdy umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony to zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych – natomiast ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące:

  • gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
  • gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
  • gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód;
  • gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Umowa najmu – czas określony

W przypadku zawarcia umowy na czas określony sytuacja przedstawia się nieco inaczej, gdyż przepisy przewidują, że w opisanej sytuacji zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie – co ma kluczowe znaczenie, gdyż już na etapie tworzenia umowy należy zadbać o to, aby wprowadzić zapisy określające możliwość jej wcześniejszego zakończenia wraz ze wskazaniem wypadków, w których będzie to możliwe.

Wypowiedzenie umowy najmu

Trzeba pamiętać, że jeżeli lokator używa lokalu odpłatnie (a zatem opłaca czynsz – co dotyczy znacznej większości przypadków) wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu wyłącznie w określonych wypadkach, przy czym samo wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

I tak oto właściciel może wypowiedzieć umowę najmu nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli lokator:

  • pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
  • jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,
  • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela,
  • używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku

Ponadto właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem:

  • sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
  • miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

 

Kancelaria zajmuje się tworzeniem oraz opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym oraz zakresie szeregu zagadnień z obszaru szeroko rozumianego prawa cywilnego służąc także wsparciem w toku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów – zarówno na etapie przedsądowym jak i w toku postępowania sądowego.

Zapraszamy do kontaktu:

(48) 602-894-511

biuro@kancelaria-luczkowski.pl