Wypis ze szpitala na własne żądanie – obowiązki personelu

Wypis ze szpitala na własne żądanie – obowiązki personelu

Leczenie pacjenta w szpitalu odbywa się zasadniczo do momentu, w którym z medycznego punktu widzenia pacjent nie wymaga dalszej hospitalizacji, zatem możliwa jest jego rekonwalescencja w warunkach domowych. Jednak oprócz wskazanych okoliczności przepisy przewidują możliwość wypisania pacjenta na jego żądanie, przy czym aby czynność ta przebiegła w sposób w pełni zgodny z prawem musi zostać spełniony szereg warunków.

W świetle obowiązujących przepisów wypis na żądanie może nastąpić wyłącznie w sytuacji, w której takie żądanie zgłosi sam pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy.

Pacjent, o ile zgłosił żądanie wypisu powinien zostać poinformowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, informacja ta powinna być wyczerpująca i jasno obrazować konsekwencje, które mogą wyniknąć z wypisu pacjenta na wskazanym etapie jego leczenia. W opisanej sytuacji pacjent powinien złożyć pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie, jednak jeżeli takiego oświadczenia zabraknie np. w sytuacji, w której pacjent nie będzie chciał go złożyć – należy dokonać adnotacji o tych okolicznościach w dokumentacji medycznej.

Kluczowe jest, aby dokumentacja medyczna zawierała szczegółowe informacje o dopełnieniu powyższych obowiązków, tj. należytym poinformowaniu pacjenta o potencjalnych konsekwencjach wypisu ze szpitala, co będzie miało kluczowe znaczenie w przypadku obrony podmiotu leczniczego przeciwko ewentualnym roszczeniom pacjenta.

O ile pacjent może podejmować w pełni swobodne decyzje, o tyle należy pamiętać, że jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych – to podmiot leczniczy może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy sąd opiekuńczy – w opisanej sytuacji podmiot leczniczy powinien niezwłocznie zawiadomić właściwy sąd opiekuńczy o odmowie wypisania pacjenta i jej przyczynach.

 

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i funkcjonowaniem podmiotów leczniczych jak również w kwestiach dotyczących przestrzegania praw pacjenta, służąc wsparciem w każdym zakresie bieżącej działalności podmiotów leczniczych.

Zapraszamy do kontaktu:

(48) 602-894-511

biuro@kancelaria-luczkowski.pl