przedsiębiorcy i windykacja

Kancelaria uczestniczy w procesie tworzenia umów regulujących wzajemne obowiązki stron w obrocie gospodarczym, doradzając wybór odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń interesu Klienta.

Świadczenie pomocy prawnej w powyższym zakresie obejmuje sporządzanie umów w toku bieżącej działalności, analizę i opiniowanie umów pod kątem istnienia ewentualnych zagrożeń, jak również możliwość udziału w negocjacjach umów oraz ustalaniu warunków przyszłej współpracy, celem możliwie pełnego zabezpieczenia interesu Klienta.

Kancelaria podejmuje się działań zmierzających do odzyskania należności Klienta (m.in. wynikających z niezapłaconych faktur), które obejmują:

  • etap przedsądowy (w ramach kontaktu z dłużnikiem oraz próbami polubownego doprowadzenia do zaspokojenia wierzyciela),
  • etap sądowy (prowadzenie postępowania, celem uzyskania tytułu wykonawczego)
  • etap egzekucyjny (obejmujący m.in. sporządzenie oraz skierowanie wniosku do organu egzekucyjnego oraz monitorowanie postępu egzekucji).

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców także w sporach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w sporach z kontrahentami lub pracownikami na gruncie uprawnień pracowniczych.