Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”), został wprowadzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin może być w każdy czasie zmieniony, a zmiana obowiązuje od dnia jej publikacji na stronie internetowej. Korzystając ze strony internetowej, po publikacji zmian, użytkownik wyraża tym samym zgodę na te zmiany.

3. Pojęcia użyte w ramach niniejszego Regulaminu należy rozumieć jako:

a) Usługodawca – Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Łuczkowski – który posługuje się wskazanymi poniżej danymi kontaktowymi

Adres: ul. Chodkiewicza 17/10, 85-065 Bydgoszcz

E-Mail: biuro@kancelaria-luczkowski.pl

b) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (zgodnie z definicją z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

c) Gość – osoba odwiedzająca stronę internetową, niekorzystającą z jej usług;

d) Strona Internetowa – strona znajdująca się pod adresem www.kancelaria-luczkowski.pl

4. Pozostałe pojęcia należy rozumieć zgodnie z ich definicjami legalnymi, a w razie ich braku, według normalnego ich znaczenia językowego.

5. W ramach strony internetowej usługodawca świadczy usługę bloga (artykułów blogowych), dostępu do innych treści znajdujących się na stronie internetowej oraz usługę „polubienia” strony poprzez wtyczkę Facebook.

6. W celu skorzystania z usług użytkownik musi mieć połączenie z Internetem oraz dostęp do przeglądarki umożliwiającej połączenie ze stroną.

7. Użytkownik powinien zadbać o aktualizację oprogramowania, w tym przeglądarki.

8. Odwiedziny strony internetowej bez skorzystania z usług oznaczają brak realnego skorzystania z usług usługodawcy. Osoba wyłącznie odwiedzająca stronę uznawana jest za gościa strony internetowej.

9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie kliknięcia w zakładkę „blog” lub kliknięcia w konkretny artykuł blogowy, w momencie rozpoczęcia zapoznania się z inną treścią znajdującą się na stronie internetowej albo w momencie kliknięcia w opcję „polub tę stronę” za pośrednictwem wtyczki Facebook’a.

10. Zamknięcie zakładki „blog” lub konkretnego artykułu bądź strony internetowej skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ewentualne cofnięcie „polubienia” strony za pośrednictwem wtyczki Facebook’a odbywa się z poziomu portalu Facebook wedle jego funkcjonalności.

11. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezpłatne, z tymże usługodawca nie odpowiada za funkcjonalność portalu Facebook.

12. Użytkownik może także w każdej chwili, bezpłatne i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w pkt 10, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonalności portalu Facebook.

13. Usługodawca może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności w przypadku naruszenia przez użytkownika Regulaminu lub w przypadku konieczności wykonania prac serwisowych etc.

14. Usługodawca uprawniony jest do prowadzenia prac serwisowych lub prac związanych ze zmianą funkcjonalności bądź innych parametrów strony, co może wymagać okresowego wyłączenia strony lub może skutkować okresowymi trudnościami w korzystaniu z usług strony.

15. Zakazane jest w szczególności:

a) korzystanie ze strony internetowej niezgodnie z prawem lub Regulaminem,

b) korzystanie ze strony internetowej niezgodnie z zasadami współżycia społecznego,

c) korzystanie ze strony internetowej w celu rozpowszechniania niemoralnych lub niecenzuralnych bądź obraźliwych treści lub materiałów,

d) wykorzystywanie strony do promowania lub reklamowania własnych usług bądź towarów,

e) wykorzystywanie strony do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej,

f) kopiowanie lub w jakikolwiek inny sposób utrwalanie bądź rozpowszechnianie artykułów blogowych lub innej treści bez pisemnej lub dokumentowej zgody usługodawcy,

g) powoływanie się na artykuły blogowe bez wskazania źródła lub autora,

h) rozpowszechnianie artykułów blogowych bez wskazania źródła lub autora.

16. Usługodawca nie odpowiada za zachowanie użytkowników oraz osób trzecich, niezależnie od innych wyłączeń prawem przewidzianych. Usługodawca nie odpowiada za funkcjonalność portalu Facebook.

17. Wszelkie wpisy oraz jakakolwiek inna treść zawarta na łamach niniejszej witryny (www.kancelaria-luczkowski.pl) nie stanowią porady prawnej, ani nie są formą świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 57 z późn. zm.) oraz stanowią wyłącznie pogląd ich autora na określone zagadnienie prawne. Wpisy mają charakter wyłącznie informacyjny, zaś autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z zastosowania się do przedstawionego poglądu w jakichkolwiek okolicznościach faktycznych.

18. Każdy użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. W tym celu należy na adres e-mail usługodawcy wskazany w pkt 3.1. wysłać treść reklamacji opisując problem oraz wskazać dane umożliwiające identyfikację użytkownika oraz udzielenie odpowiedzi (konieczne jest podanie adresu e-mail). Reklamację usługodawca rozpatruje w terminie 14 dni, przesyłając użytkownikowi odpowiedź drogą e- mailową.

19. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

20. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności oraz inne wewnętrzne dokumenty usługodawcy.

Polityka prywatności

1. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności (dalej: „Polityka”) będzie mowa o RODO, to oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
2. Pozostałe pojęcia występujące Polityce należy rozumieć zgodnie z ich legalnymi definicjami, a w razie ich braku, zgodnie z ich normalnym znaczeniem.
3. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Łuczkowski – który posługuje się wskazanymi poniżej danymi kontaktowymi
Adres: ul. Chodkiewicza 17/10, 85-065 Bydgoszcz
E-Mail: biuro@kancelaria-luczkowski.pl
4. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną nie dochodzi co do zasady do przetwarzania danych osobowych, niezależnie od materii plików „cookies” o czym traktuje Polityka cookies. Niemniej jednak może dojść do przetwarzania danych w związku ze złożoną reklamacją na usługę świadczoną drogą elektroniczną albo „polubieniem” strony za pośrednictwem wtyczki Facebook.
5. W przypadku reklamacji Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji i przez czas niezbędny dla tego rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. konieczność realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną co do reklamacji. Natomiast w przypadku „polubienia” strony za pośrednictwem wtyczki Facebook Państwa dane będą przetwarzane w celu wyrażenia pozytywnej opinii o Kancelarii do momentu wycofania „polubienia”. Podstawą przetwarzania danych osobowych ewentualnie pozyskanych za pośrednictwem wtyczki Facebook będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgoda wyrażająca się kliknięciem pola „polub tę stronę”, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes administratora rozumiany jako publikowanie pozytywnych opinii o Kancelarii.

6. Podane przez Państwa dane mają charakter zwykłych danych osobowych i są podawane dobrowolnie. Jednakże brak ich podania uniemożliwi realizację celu z pkt 5.
7. Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych, a wszelkie żądania należy kierować bezpośrednio do administratora, najlepiej drogą e-mailową na adres wskazany w pkt 3.
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (poza przekierowaniem za pośrednictwem wtyczki Facebook do tego portalu) ani ich nie profiluje. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Natomiast administrator nie odpowiada za dalsze przetwarzanie danych osobowych przez portal Facebook, które może mieć charakter zautomatyzowany lub profilujący.
9. Dane osobowe mogą być przekazane pracownikom, zleceniobiorcom, podmiotom współpracującym, portalowi Facebook, a w razie potrzeby także uprawnionym organom.
10. Każdy użytkownik ma prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, żądania sprostowania lub uzupełnienia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych, a także żądania usunięcia danych i wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Nadto każdy użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, z tymże cofnięcie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania danych.
11. Wszelkie uprawnienia należy wykonać drogą e-mailową, ewentualnie pisemną.
12. Dane osobowe zabezpieczone są adekwatnie do wymogów RODO i innych przepisów prawa.
13. Szczegóły ochrony danych osobowych w działalności administratora reguluje wewnętrzna Polityka ochrony danych osobowych.

Prawa autorskie

1. Wszelkie wpisy oraz zawarte na łamach niniejszej witryny (www.kancelaria-luczkowski.pl) treści objęte są ochroną prawną, na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1231 z późn. zm.).
2. Jakiekolwiek treści lub wpisy udostępnione na łamach niniejszej witryny (www.kancelaria-luczkowski.pl) nie mogą być powielane lub wykorzystywane w jakiejkolwiek formie i celu (z wyłączeniem użycia niekomercyjnego, w celach prywatnych) bez zgody autora wyrażonej w formie pisemnej.

Polityka cookies

1. Niniejsza strona internetowa (www.kancelaria-luczkowski.pl) wykorzystuje pliki określane potocznie mianem ciasteczek (ang. “cookies”), które to są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi do komputera odwiedzającego zasoby internetowe, identyfikującymi go w sposób potrzebny do uproszczenia oraz przyspieszenia działania odwiedzanych stron internetowych, w tym niniejszej strony.
2. Opisane pliki („ciasteczka”) nie zawierają żadnych danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów, są także nieszkodliwe dla samego urządzenia, z pomocą którego następuje dostęp do zasobów internetowych.\
3. Każdy użytkownik może wyłączyć wskazane pliki („ciasteczka”) w ustawieniach własnej przeglądarki internetowej, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność stron, które będzie przeglądał. Korzystanie z niniejszej strony internetowej (www.kancelaria-luczkowski.pl) bez zmiany ustawień przeglądarki, wskazanych powyżej oznacza, iż będą one umieszczane w Państwa urządzeniu, przy czym w każdej chwili możliwa jest zmiana tych ustawień w odpowiednich opcjach przeglądarki.

rodo - obowiązek informacyjny

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe jako klientów lub potencjalnych klientów w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer NIP oraz firma, dane rejestrowe, w tym numer KRS, numer REGON, a także dane członków organów, a także inne dane osobowe udostępnione w toku świadczenia pomocy prawnej lub w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy o pomoc prawną. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Łuczkowski  który posługuje się wskazanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Adres: ul. Chodkiewicza 17/10, 85-065 Bydgoszcz
E-Mail: biuro@kancelaria-luczkowski.pl

Nadto informujemy, że:
1. Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych;
2. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
3. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych;
4. Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia pomocy prawnej (lub w celu zawarcia takiej umowy) oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność świadczenia pomocy prawnej lub czynności zmierzające do zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ADO), art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (niezbędność ochrony żywotnych interesów klienta lub innej osoby) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (istnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wobec administratora lub z jego inicjatywy); w przypadku konieczności przetwarzania danych szczególnych kategorii, to podstawą przetwarzania tych danych będzie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
6. Administrator przetwarza wskazane wyżej Państwa dane, które są zwykłymi danymi osobowymi w rozumieniu RODO, za wyjątkiem ewentualnie danych szczególnych kategorii wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO;

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom, zleceniobiorcom, praktykantom/stażystom, podmiotom współpracującym, a w razie potrzeby także
uprawnionym organom;
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wynikającego z celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż przez czas prawem przewidziany;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.

Realizując obowiązek informacyjny wskazujemy, że macie Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) uzyskiwania kopii przetwarzanych danych osobowych,
c) sprostowania swoich danych osobowych,
d) uzupełnienia swoich danych osobowych,
e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f) usunięcia danych osobowych,
g) przenoszenia danych osobowych,
h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
i) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Wszelkie uprawnienia należy wykonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu poleconego. ADO zobowiązany jest na mocy art. 12 ust. 3 RODO do poinformowania Państwa, także drogą elektroniczną, o realizacji zgłoszonego przez Państwa żądania.

W przypadku skorzystania z opcji „polub tę stronę” za pośrednictwem wtyczki Facebook znajdującej się na naszej stronie, odsyłamy Państwa do Polityki prywatności zawartej w nocie prawnej, by uzyskać informacje o tej usłudze i zapoznać się z Państwa uprawnieniami.