Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Dokumentacja medyczna zawiera niezwykle istotne dane, które dotyczą przebiegu leczenia pacjenta, dlatego też podlega szczególnej ochronie na gruncie obowiązujących przepisów.

 

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, prawo dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje wyłącznie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom w przypadku dokumentacji medycznej dziecka) albo osobie upoważnionej przez pacjenta  – co wynika z faktu, iż to wyłącznie pacjent decyduje o tym czy ktokolwiek zapozna się z wrażliwymi informacjami dotyczącymi jego stanu zdrowia.

 

Opisane zasady mają zastosowanie za życia pacjenta, przy czym sprawa wygląda nieco inaczej po jego śmierci – w takiej sytuacji dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, a także osobie bliskiej.

 

Kluczowe znaczenie ma definicja „osoby bliskiej” przez którą w świetle przepisów należy rozumieć małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta).

 

Powyższe oznacza, że po śmierci pacjenta grupa osób, które mogą uzyskać dostęp do jego dokumentacji medycznej jest o wiele większa niż za jego życia.

 

Od powyższej zasady jest jednak wyjątek, gdyż nie ma ona zastosowania w przypadku gdy udostępnieniu dokumentacji sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu sam pacjent za życia – w przypadku zaistnienia konfliktu między osobami bliskimi co do udostępnienia dokumentacji medycznej musi on być rozstrzygnięty w postępowaniu sądowym.

 

Sąd po przeprowadzeniu stosownego postępowania może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej w następujących celach:

  1. w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta
  2. dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

 

Należy pamiętać, że ze względu na szczególny charakter informacji zawartych w dokumentacji medycznej na podmiocie leczniczym, który sprawuje nad nią pieczę ciąży obowiązek szczegółowej weryfikacji podmiotów, które zgłaszają się z żądaniem udostępnienia dokumentacji medycznej, aby uniknąć sytuacji, w której zostanie ona udostępniona osobom nieuprawnionym – co może nieść za sobą szereg konsekwencji.