Kancelaria Prawna Bydgoszcz

Kancelaria zajmuje się świadczeniem szeroko pojętej pomocy prawnej dla przedsiębiorców, celem możliwie pełnego zabezpieczenia interesów w toku prowadzenia działalności gospodarczej oraz funkcjonowania na wolnym rynku. Świadczenie pomocy prawnej obejmuje doradztwo w zakresie szeregu zagadnień pojawiających się w toku uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

RODO

Kancelaria doradza przedsiębiorcom w zakresie wdrażania odpowiednich rozwiązań wymaganych przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kancelaria wspiera przedsiębiorców w procesie sporządzania wymaganych prawem dokumentów (m.in. Polityki Ochrony Danych Osobowych lub Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych) jak również przeprowadza szkolenia w zakresie zasad postępowania z danymi osobowymi.

Dochodzenie Należności

Kancelaria podejmuje się działań zmierzających do odzyskania należności Klienta (m.in. wynikających z niezapłaconych faktur), które obejmują etap przedsądowy (w ramach kontaktu z dłużnikiem oraz próbami polubownego doprowadzenia do zaspokojenia wierzyciela), etap sądowy (prowadzenie postępowania, celem uzyskania tytułu wykonawczego) oraz etap egzekucyjny (obejmujący m.in. sporządzenie oraz skierowanie wniosku do organu egzekucyjnego oraz monitorowanie postępu egzekucji).

Prawo Kontraktowe

Kancelaria uczestniczy w procesie tworzenia umów regulujących wzajemne obowiązki stron w obrocie gospodarczym, doradzając wybór odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń interesu Klienta. Świadczenie pomocy prawnej w powyższym zakresie obejmuje sporządzanie umów w toku bieżącej działalności, analizę i opiniowanie umów pod kątem istnienia ewentualnych zagrożeń, jak również możliwość udziału w negocjacjach umów oraz ustalaniu warunków przyszłej współpracy, celem możliwie pełnego zabezpieczenia interesu Klienta.

Prawo Pracy

Kancelaria służy pomocą w sferze szeroko rozumianej realizacji stosunków pracy, wspierając przedsiębiorców w procesie tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnętrznych aktów prawnych, jak również reprezentując pracodawców przed sądem w sporach wynikłych na tle stosunku pracy (m.in. odwołanie od wypowiedzenia o pracę, roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing).

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio