prawo medyczne

Prawo związane z medycyną to wąska specjalizacja związana zarówno z świadczeniem usług dla podmiotów leczniczych, jak i dla pacjentów dotkniętych konsekwencjami błędów medycznych. Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Łuczkowski zapewnia bieżącą obsługę podmiotów oraz pomoc radcy prawnego, prawnika w Bydgoszczy w sprawach takich jak błędy medyczne czy odszkodowania. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami poniżej:

Podmioty Lecznicze

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów leczniczych w zakresie wszelkich aspektów wykonywania działalności leczniczej obejmujących w szczególności następujące zakresy:

 • Tworzenie podmiotów leczniczych, ich rejestracja lub przekształcenie;
 • Opracowywanie aktów wewnętrznych (projekty zarządzeń, regulaminów procedur);
 • Tworzenie oraz analiza umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci);
 • Opracowywanie zasad postępowania z dokumentami w toku działalności podmiotu leczniczego, w szczególności zasad przetwarzania dokumentacji medycznej;
 • Doradztwo w zakresie współpracy Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dochodzenie roszczeń związanych z wykonanymi kontraktami;
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych względem pacjentów nieobjętych tytułem ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Reprezentacja przed sądem w związku z roszczeniami z tytułu błędów medycznych;
 • Reprezentacja przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w postępowaniach o ustalenie zdarzenia medycznego.

Błędy medyczne

Kancelaria reprezentuje pacjentów poszkodowanych w postępowaniach dotyczących tzw. błędów medycznych (nieprawidłowa diagnoza lub leczenie, zakażenia szpitalne), a także w przypadku naruszenia praw pacjenta. Kancelaria dochodzi roszczeń w imieniu poszkodowanych, reprezentując ich zarówno na etapie przedsądowym (w toku postępowania likwidacyjnego bądź w ramach negocjacji z podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody) jak i na etapie sądowym (zastępstwo w postępowaniu cywilnym). Roszczenia dochodzone w przypadku zaistnienia błędu medycznego obejmują:
 • Zadośćuczynienie – jako naprawienie szkody niemajątkowej (krzywdy) za cierpienia, których doznał pacjent oraz wszelakie ujemne przeżycia związane ze zdarzeniem, którego padł ofiarą
 • Odszkodowanie – naprawienie szkód majątkowych, które wystąpiły w związku z zaistniałym błędem medycznym (np. zwrot kosztów leczenia, dojazdu do lekarza, zakupu specjalistycznych leków, odzieży etc.)
 • Rentę – wypłacana comiesięcznie, w przypadku zwiększenia potrzeb pacjenta lub zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość a także w przypadku wystąpienia częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.
Każda sprawa analizowana jest indywidualnie celem wyboru optymalnej ścieżki postępowania oraz możliwe pełnej kompensacji szkody, której doznał poszkodowany pacjent. W Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Łuczkowski – prawnik Bydgoszcz – błędy medyczne i odszkodowania znajdują się wśród często rozpatrywanych spraw, moje doświadczenie pomaga podejmować trafne decyzje związane z egzekwowaniem praw pacjenta.
Zapraszam do kontaktu podmioty medyczne oraz osoby prywatne celem konsultacji i zawiązania współpracy. Jako prawnik, radca prawny w Bydgoszczy zapewniam opiekę prawną w sprawach związanych z błędami medycznymi (i odszkodowaniami) oraz obsługą podmiotów leczniczych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, aktualnego stanu prawnego; rzetelnie, terminowo i adekwatnie do szczegółów sprawy.