prawo cywilne

prawo umów

Kancelaria służy wsparciem klientom w związku z zawieranymi umowami, dokonując ich analizy i wskazując zagrożenia kryjące się za poszczególnymi ich zapisami. Na życzenie klienta możliwe jest również sporządzanie umów oraz uczestnictwo w ich negocjacjach, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie zabezpieczenie interesów każdego klienta i jego ochrona przez niepożądanymi skutkami wynikającymi z niekorzystnych postanowień umownych.

ochrona konsumentów

W ramach doradztwa konsumenckiego Kancelaria wspiera klientów podczas dochodzenia roszczeń z zakresu szeroko pojętych praw konsumenta (roszczenia z rękojmi lub gwarancji), dążąc do rozwiązania sporu w sposób polubowny bądź reprezentując klienta przed sądem celem dochodzenia należnych mu roszczeń.

odszkodowanie

Kancelaria służy pomocą w toku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z różnych tytułów (odszkodowania wypadkowe, zadośćuczynienie za krzywdę, szkody na mieniu) reprezentując klientów w toku postępowania likwidacyjnego w kontaktach z podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody lub na drodze postępowania sądowego.

windykacja

Kancelaria zajmuje się dochodzenie roszczeń od dłużników, wynikających z umów cywilnoprawnych lub czynów niedozwolonych. Zakres pomocy obejmuje kontakt z dłużnikiem na zlecenie wierzyciela, celem skłonienia go do polubownej spłaty należności, w tym sporządzanie stosownych dokumentów ugodowych, jak również dochodzenia roszczeń przed sądem.

nieruchomości

Kancelaria reprezentuje klientów w toku postępowań związanych z nieruchomościami, m.in. w sprawach o opróżnienie lokalu (eksmisję) lub o naruszenie posiadania a także dochodzi roszczeń związanych z nieruchomościami (odszkodowania za zniszczenie lokalu, zapłata zaległego czynszu oraz opłat eksploatacyjnych).

ochrona dóbr osobistych

Kancelaria wspiera klientów, względem których dopuszczono się naruszenia dób osobistych dochodząc przewidzianych prawem roszczeń. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje etap przedsądowy, na którym podejmowane są działania zmierzające do zaniechania naruszeń lub usunięcia skutków naruszeń dób osobistych, zaś w przypadku braku możliwości wypracowania polubownego rozwiązania Kancelaria dochodzi na rzecz klienta roszczeń przed sądem (zadośćuczynienie za krzywdę, naprawienie szkody).