Kancelaria Prawna Bydgoszcz

Każdy z nas z prawem spotyka się codziennie, często nie zdając sobie z tego faktu sprawy, przy czym ważne jest aby dbać o swoje interesy oraz zabezpieczać się przez wszelakiej maści konsekwencjami – właśnie z tego powodu warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

PRAWO UMÓW

Kancelaria służy wsparciem klientom w związku z zawieranymi umowami, dokonując ich analizy i wskazując zagrożenia kryjące się za poszczególnymi ich zapisami. Na życzenie klienta możliwe jest również sporządzanie umów oraz uczestnictwo w ich negocjacjach, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie zabezpieczenie interesów każdego klienta i jego ochrona przez niepożądanymi skutkami wynikającymi z niekorzystnych postanowień umownych.

OCHRONA KONSUMENTÓW

W ramach doradztwa konsumenckiego Kancelaria wspiera klientów podczas dochodzenia roszczeń z zakresu szeroko pojętych praw konsumenta (roszczenia z rękojmi lub gwarancji), dążąc do rozwiązania sporu w sposób polubowny bądź reprezentując klienta przed sądem celem dochodzenia należnych mu roszczeń.

ODSZKODOWANIE

Kancelaria służy pomocą w toku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z różnych tytułów (odszkodowania wypadkowe, zadośćuczynienie za krzywdę, szkody na mieniu) reprezentując klientów w toku postępowania likwidacyjnego w kontaktach z podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody lub na drodze postępowania sądowego.

WINDYKACJA

Kancelaria zajmuje się dochodzenie roszczeń od dłużników, wynikających z umów cywilnoprawnych lub czynów niedozwolonych. Zakres pomocy obejmuje kontakt z dłużnikiem na zlecenie wierzyciela, celem skłonienia go do polubownej spłaty należności, w tym sporządzanie stosownych dokumentów ugodowych, jak również dochodzenia roszczeń przed sądem.

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria reprezentuje klientów w toku postępowań związanych z nieruchomościami, m.in. w sprawach o opróżnienie lokalu (eksmisję) lub o naruszenie posiadania a także dochodzi roszczeń związanych z nieruchomościami (odszkodowania za zniszczenie lokalu, zapłata zaległego czynszu oraz opłat eksploatacyjnych).

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Kancelaria wspiera klientów, względem których dopuszczono się naruszenia dób osobistych dochodząc przewidzianych prawem roszczeń. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje etap przedsądowy, na którym podejmowane są działania zmierzające do zaniechania naruszeń lub usunięcia skutków naruszeń dób osobistych, zaś w przypadku braku możliwości wypracowania polubownego rozwiązania Kancelaria dochodzi na rzecz klienta roszczeń przed sądem (zadośćuczynienie za krzywdę, naprawienie szkody).

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio