Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Trwa sezon urlopowy, a dla każdego pracownika urlop jest długo oczekiwanym odpoczynkiem od pracy. Zdarza się, że pracownik wypoczywa w najlepsze, kiedy to pracodawca kontaktuje się z nim domagając się jego natychmiastowego powrotu do zakładu pracy. W takiej sytuacji powstaje pytanie czy pracodawca w istocie może żądać aby pracownik przerwał swój wypoczynek i wrócił do pracy.

Kiedy można przerwać urlop pracownika?

Kodeks pracy pozwala na odwołanie pracownika z urlopu, jednak dopuszczalne jest to wyłącznie w sytuacji, w której jego obecności wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania przez niego urlopu wypoczynkowego.

Powyższe będzie zatem dotyczyło szczególnych okoliczności, jak. np. awarii, którą usunąć może konkretny pracownik, ze względu na posiadane kwalifikacje. Jednak jak wskazano – muszą być to okoliczności, których w chwili rozpoczęcia urlopu przez pracownika nie dało się przewidzieć.

Jak należy zawiadomić pracownika o przerwaniu urlopu i konieczności jego powrotu do pracy?

Zasadniczo można pracownika powiadomić w sposób dowolny, zatem rozmowa telefoniczna lub wiadomość SMS są jak najbardziej dopuszczalne. 

Problematyczną kwestią może być sytuacja, w której pracownik telefonu nie odbiera (wszak na urlopie może go nie mieć przy sobie, może być wyłączony albo zagubiony – bo i takie sytuacje się zdarzają) – zatem najlepiej zastosować formę pisemną (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru), co jest istotne także ze względów dowodowych, na wypadek gdyby pracodawca zdecydował się podjąć kroki prawne przeciwko pracownikowi.

Oczywiście pracownik nie ma obowiązku w trakcie urlopu na bieżąco sprawdzać np. służbowej skrzynki pocztowej, zatem trzeba pamiętać, że gdyby doszło do sporu sądowego to ciężar udowodnienia, że pracownik został poinformowany w sposób prawidłowy o konieczności przerwania urlopu i powrotu do pracy spoczywa na pracodawcy.

Czy pracownik musi wrócić z urlopu?

Jeżeli pracodawcy uda się skontaktować z pracownikiem i poinformować go o konieczności przerwania urlopu i powrotu do pracy to w takiej sytuacji należy uznać, że pracodawca wydał pracownikowi polecenie służbowe, którego zignorowanie może mieć dla pracownika przykre konsekwencje, sięgające nawet zwolnienia dyscyplinarnego.

Jakie prawa ma pracownik w opisanej sytuacji?

W przypadku przerwania przez pracownika urlopu oraz powrotu do pracy pracodawca będzie miał obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika, które to pozostają w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu – na co wskazuje bezpośrednio kodeks pracy.

Koszty te, w zależności od sytuacji mogą być różne, ponieważ pracownik mógł udać się na krótki wyjazd pod miejscowością, w której mieszka i pracuje – wtedy koszty te będą niższe lub też mógł wybrać się z całą rodziną na zagraniczną wycieczkę – w takiej sytuacji koszty, które poniesie pracodawca będą o wiele wyższe.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio