CHARAKTER TREŚCI

Wszelkie wpisy oraz jakakolwiek inna treść treść zawarta na łamach niniejszej witryny (www.kancelaria-luczkowski.pl) nie stanowią porady prawnej, ani nie są formą świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017r poz. 1870 z późn. zm.) oraz stanowią wyłącznie pogląd ich autora na określone zagadnienie prawne.

Wpisy mają charakter wyłącznie informacyjny, zaś autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z zastosowania się do przedstawionego poglądu w jakichkolwiek okolicznościach faktycznych.

Zamieszczone wpisy są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego w dacie ich sporządzenia.

PRAWO AUTORSKIE

Wszelkie wpisy oraz zawarte na łamach niniejszej witryny (www.kancelaria-luczkowski.pl) treści objęte są ochroną prawną, na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.).

Jakiekolwiek treści lub wpisy udostępnione na łamach niniejszej witryny (www.kancelaria-luczkowski.pl) nie mogą być powielane lub wykorzystywane w jakiejkolwiek formie i celu (z wyłączeniem użycia niekomercyjnego, w celach prywatnych) bez zgody autora wyrażonej w formie pisemnej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Łuczkowski przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (“RODO”) przekazujemy następujące informacje:

Administratorem (ADO) Państwa danych osobowych jest radca prawny Rafał Łuczkowski prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Rafał Łuczkowski, w formie jednoosobowej działalności przy ul. Chłodzińskiego 1 lok. 12, 85-796 Bydgoszcz, Telefon: 602-894-511, e-mail: biuro@kancelaria-luczkowski.pl

Nadto Kancelaria informuje, że:

 • ADO nie powołuje inspektora ochrony danych;
 • ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
 • ADO nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych;
 • Państwa  dane przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz wykonywaniem zawodu radcy prawnego;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • art.  6 ust. 1 lit. a) RODO – Państwa zgoda – co dotyczy: kandydatów na  pracowników albo zleceniobiorców, pracowników, zleceniobiorców,  współpracowników, podmiotów współpracujących, praktykantów, stażystów  albo aplikantów radcowskich objętych patronatem;
 • art.  6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność wykonania umowy lub podjęcia  działań przed zawarciem umowy – co dotyczy: klientów, pracowników,  zleceniobiorców, współpracowników, podmiotów współpracujących,  praktykantów, stażystów albo aplikantów radcowskich objętych patronatem;
 • art.  6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na ADO – co dotyczy: pracowników, zleceniobiorców,  współpracowników, podmiotów współpracujących, praktykantów, stażystów  albo aplikantów radcowskich objętych patronatem;
 • art.  6 ust. 1 lit. f) RODO – istnienie prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub  obrona roszczeń wobec ADO lub z inicjatywy ADO – co dotyczy:  pracowników, zleceniobiorców, współpracowników, podmiotów  współpracujących, praktykantów, stażystów albo aplikantów radcowskich  objętych patronatem;
 • art.  9 ust. 2 lit. a), b) i h) RODO – Państwa zgoda oraz konieczność  realizacji obowiązków z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego  oraz konieczność ustalenia zdolności pracownika do pracy – co dotyczy:  pracowników;
 • art.  9 ust. 2 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych szczególnych  kategorii (wrażliwych) jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub  obrony roszczeń – co dotyczy: pracowników, zleceniobiorców,  współpracowników, podmiotów współpracujących.
 • ADO  przetwarza wskazane wyżej Państwa dane, które są zwykłymi danymi  osobowymi w rozumieniu RODO, za wyjątkiem danych dotyczących zdrowia  pracowników;
 • Państwa  dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom, zleceniobiorcom,  podmiotom współpracującym, jak np. księgowa, a w razie potrzeby także  uprawnionym organom;
 • Państwa  dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do momentu wynikającego z celu  przetwarzania, lecz nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa, jak  chociażby ze względu na obowiązki podatkowe lub przedawnienie roszczeń;
 • Państwa  dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a także od  okręgowej izby radców prawnych w zakresie danych aplikantów radcowskich  objętych patronatem.

Realizując obowiązek informacyjny Kancelaria wskazuje, że macie Państwo prawo do:

 • dostępu  do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od ADO potwierdzenia, czy  przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz informacji dotyczących tego  przetwarzania;
 • sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzane dane są nieprawidłowe;
 • uzupełnienia swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne;
 • ograniczenia  przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach, gdy:  -kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres  pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych; -przetwarzanie  danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu  danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  -ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są  one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • przenoszenia danych osobowych, czyli otrzymania danych przetwarzanych przez ADO i przeniesienia ich do innego administratora;
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została udzielona;  cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych do momentu  cofnięcia zgody.
 • Wszelkie  uprawnienia należy wykonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub  listu poleconego. ADO zobowiązany jest na mocy art. 12 ust. 3 RODO do  poinformowania Państwa, także drogą elektroniczną, o realizacji  zgłoszonego przez Państwa żądania

PLIKI COOKIES

Niniejsza strona internetowa (www.kancelaria-luczkowski.pl) wykorzystuje pliki określane potocznie mianem ciasteczek (ang. “cookies”), które to są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi do komputera odwiedzającego zasoby internetowe, identyfikującymi go w sposób potrzebny do uproszczenia oraz przyspieszenia działania odwiedzanych stron internetowych, w tym niniejszej strony.

Opisane pliki („ciasteczka”) nie zawierają żadnych danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów, są także nieszkodliwe dla samego urządzenia, z pomocą którego następuje dostęp do zasobów internetowych.

Każdy użytkownik może wyłączyć wskazane pliki („ciasteczka”) w ustawieniach własnej przeglądarki internetowej, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność stron, które będzie przeglądał. Korzystanie z niniejszej strony internetowej (www.kancelaria-luczkowski.pl) bez zmiany ustawień przeglądarki, wskazanych powyżej oznacza, iż będą one umieszczane w Państwa urządzeniu, przy czym w każdej chwili możliwa jest zmiana tych ustawień w odpowiednich opcjach przeglądarki.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio