Krótszy okres przedawnienia – już od 9 lipca 2018r.

Niebawem wchodzi w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która zakłada skrócenie okresu przedawnienia z 10 do 6 lat, co w zamyśle jej autorów ma prowadzić do ochrony interesu słabszych uczestników obrotu gospodarczego, jakimi są konsumenci.

Co to jest przedawnienie?

Najogólniej rzecz ujmując jest to instytucja, dzięki której dłużnik może odmówić spełnienia żądania zapłaty długu na rzecz wierzyciela, o ile upłynął ustalony przepisami prawa czas. W takiej sytuacji dług co prawda nie wygaśnie, jednak nie będzie możliwe jego skuteczne dochodzenie na drodze postępowania sądowego.

Jak skorzystać z przedawnienia?

W obecnym stanie rzeczy przedawnienie nie jest stosowane automatycznie lecz trzeba z niego skorzystać. Należy podnieść stosowny zarzut w przypadku dochodzenia przez wierzyciela roszczeń przed sądem, co można zrobić zarówno w formie pisemnej jak i ustnie, podczas rozprawy.

Po wejściu w życie nowych przepisów zarzut nie będzie już potrzebny, ponieważ sądy będą brały pod uwagę upływ okresu przedawnienia z urzędu, o ile sprawa będzie dotyczyć konsumenta. Dzięki takiemu rozwiązaniu zacznie zanikać praktyka dochodzenia roszczeń przedawnionych o kilka lub nawet kilkanaście lat, co do których dłużnicy nie byli świadomi, że mogą skorzystać z zarzutu przedawnienia.

Oczywiście nie w każdym wypadku dojdzie do sytuacji, w której sąd automatycznie oddali przedawnione roszczenia, gdyż możliwe będzie, iż ze względu na zasady słuszności sąd nie weźmie pod uwagę upływu przedawnienia i orzeknie zgodnie z żądaniem wierzyciela – jednak dopiero przyszła praktyka pokaże jak sądy będą podchodzić do tej kwestii.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio