STAŁA OBSŁUGA KLIENTA

Wynagrodzenie w przypadku stałej obsługi prawnej ustalane jest indywidualnie po uprzedniej analizie zakresu potrzeb klienta oraz związanego z ich zabezpieczeniem nakładu pracy radcy prawnego. Rozliczenia w oparciu o powyższy model następują poprzez przyjęcie wynagrodzenia ryczałtowego lub stawki godzinowej.

Porady Prawne: [150-200 zł (+VAT)]

Porady prawne obejmują udzielenie klientowi ogólnej informacji w przedmiocie przedstawionego przez niego zagadnienia prawnego (w formie ustnej konsultacji – lub na życzenie – informacji pisemnej) w zakresie nieprzekraczającym 1 godziny czasu pracy radcy prawnego.

OPINIE PRAWNE

Opinie prawne obejmują kompleksową analizę zagadnienia prawnego przedstawionego przez klienta, z uwzględnieniem informacji wynikających z doktryny prawniczej oraz orzecznictwa sądowego oraz przedstawieniem konkretnych wniosków co do proponowanego sposobu postępowania w konkretnej sprawie.

Wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej ustalane jest jako iloczyn uzgodnionej z klientem stawki godzinowej oraz faktycznie poświęconego czasu na jej wykonanie (w oparciu o zestawienie wykazu prac) lub wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego z uwzględnieniem przewidywanego nakładu pracy radcy prawnego.

Sporządzanie Umów, Pism Procesowych

Wynagrodzenie za sporządzenie pism procesowych ustalane jest jako iloczyn uzgodnionej z klientem stawki godzinowej oraz faktycznie poświęconego czasu na jej wykonanie (w oparciu o zestawienie wykazu prac)

Zastępstwo Procesowe

W przypadku konieczności prowadzenia sprawy przed sądem wynagrodzenie ustalane jest w sposób indywidualny z klientem w oparciu o przewidywany nakład pracy, z uwzględnieniem stawek, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 1804).

Premia za sukces (tzw. „success fee”)

Wynagrodzenie za sporządzenie pism procesowych ustalane jest jako iloczyn uzgodnionej z klientem stawki godzinowej oraz faktycznie poświęconego czasu na jej wykonanie (w oparciu o zestawienie wykazu prac)

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio